top of page

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád soukromého "SMOZ" STUDIA.

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky soukromého fitness studia (dále jen „studio“).
1.2 Studio je provozováno společností  se Lada-Zeit® sídlem V Dibří 381, Hudlice, okr. Beroun, 266 01, Czech Republic.

2. Provozní doba
2.1 Studio je otevřeno denně od 08:00H do 21.00H.
2.2 Studio si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, o čemž bude klienty informovat s dostatečným předstihem prostřednictvím webových stránek a vývěsky ve studiu.

3. Vstup do studia
3.1 Vstup do studia je povolen pouze registrovaným členům a osobám s platnou vstupenkou. 3.2 Při prvním vstupu je každý návštěvník povinen předložit platný průkaz totožnosti a podepsat registraci. 3.3 Vstup dětí do 15 let je možný pouze v doprovodu dospělé osoby a po předchozím souhlasu vedení studia.

4. Členství, vstupy a platby
4.1 Členství ve studiu je možné na základě uzavření smlouvy o členství a zaplacení příslušného poplatku.
4.2 Typy členství, jejich ceny a podmínky jsou uvedeny na webových stránkách studia a v informačních materiálech dostupných ve studiu.
4.3 Platby za členství a další služby studia jsou nevratné, pokud není dohodnuto jinak.

5. Používání zařízení a vybavení
5.1 Návštěvníci jsou povinni používat zařízení a vybavení studia výhradně k účelům, ke kterým jsou určeny.
5.2 Návštěvníci jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, ukládat náčiní na vyhrazená místa a používat ručník při cvičení.
5.3 Jakékoliv poškození zařízení nebo vybavení je třeba neprodleně nahlásit personálu studia.

6. Hygiena a bezpečnost
6.1 Návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny a dbát na čistotu všech prostor studia.
6.2 Ve studiu je přísně zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat omamné látky.
6.3 V případě úrazu nebo nevolnosti je třeba okamžitě kontaktovat personál studia.

7. Chování ve studiu
7.1 Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním členům a personálu studia.
7.2 Jakékoliv projevy násilí, vulgární chování nebo nevhodné jednání jsou důvodem k okamžitému vykázání ze studia bez nároku na vrácení členského poplatku.
 
8.1 Studio nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobních věcí návštěvníků.
8.2 Návštěvníci jsou povinni uzavřít vlastní pojistnou smlouvu pro případ úrazu nebo škody na majetku během používání zařízení studia.​

9.1 Tento provozní řád je platný od 01. 06. 2024 a nahrazuje všechny předchozí verze.
9.2 Studio si vyhrazuje právo na změny tohoto provozního řádu.
 
O změnách budou návštěvníci informováni předem prostřednictvím webových stránek a vývěsky ve studiu.

V Praze, dne 31. 05. 2024


bottom of page